Locatie verhuur Amsterdam

Het Groene Huys

Algemene Voorwaarden

door | 17 juni 2020

Het Groene Huys Amsterdam | Bed & Breakfast/Locatieverhuur/Theetuin
Versie 1.0 – Juni 2020

 

Terminologie
De termen Het Groene Huys- Amsterdam Bed & Breakfast , Het Groene Huys- Amsterdam B&B en/of Locatie verhuur Het Groene Huys- Amsterdam zijn termen voor Het Groene Huys- Amsterdam.
Gast: een persoon die bij ons heeft gereserveerd en verblijft en als zodanig is aangemeld.
Hoofdgast: de persoon die bij Het Groene Huys- Amsterdam heeft gereserveerd. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.
Beheerder: de persoon die als eigenaar van Het Groene Huys- Amsterdam, of namens de eigenaar van Het Groene Huys- Amsterdam, de locatie beheert.
Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.
Reservering: een bevestiging van de reserveringsaanvraag door Het Groene Huys- Amsterdam.
Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn of een no-show ten tijde van de reservering.

1.      Het Groene Huys -Amsterdam
1.1    Het Groene Huys- Amsterdam is beschreven in de website www.hetgroenehuys-amsterdam.nl. Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie op de locatie ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
1.2    Het minimale afname van huren voor de locatieverhuur is 3 uur.
1.3    Het minimum verblijf voor B&B is één nacht. In de vakantieperiodes en/of in de zomermaanden kan er een afwijkend minimum verblijf gelden.
1.4    De B&B is 24 uur per dag toegankelijk.                                                                                         1.5    Rusttijden zijn van 21.00 uur – 07.00 uur.
1.6    Roken is niet toegestaan in de kamers of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis. Roken is buiten wel toegestaan bij de daarvoor aangestelde locatie.
1.7    Huisdieren van gasten zijn niet toegestaan in/bij de B&B, tenzij anders overeengekomen tussen de gast en beheerder.
1.8    De kamers  voor B&B zijn geschikt voor twee personen, maar er is ruimte voor eventueel meerdere gasten tot een maximum van 4 personen.

1.9   De Locatie verhuur is binnen geschikt voor max 10 personen, er is mogelijkheid uit te breiden naar buiten middels een professionele tent.                                                                               1.10  Inchecken voor B&B van 15.00-19.00 uur, uitchecken uiterlijk 11.00 uur. Latere incheck in onderling overleg mogelijk.
1.11   Het Groene Huys- Amsterdam is zeer geschikt voor kinderen.
1.12 De gasten kunnen hun auto parkeren op het aanwezige parkeerterrein .Er zijn 3 parkeerplekken. Parkeren geschiedt op eigen risico.
1.13  Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben
1.14  Gasten dienen de instructies van de beheerders op te volgen
1.15  De beheerders kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot Het Groene Huys- Amsterdam ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
1.16  Gasten van Het Groene Huys- Amsterdam dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat hen bij reservering online wordt verstrekt en dat tevens in de B&B ter inzage ligt.
1.17  Het Groene Huys is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer:78675685

2.0    Tarieven
2.1    De tarieven zijn inclusief water, elektriciteit en verwarming. De tarieven zijn inclusief BTW en toeristenbelasting.
2.2    De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering-en/of reisverzekering en/of andere kosten.
2.3.   Tarieven van Het Groene Huys- Amsterdam zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
2.4    Alle vermeldingen op de website van Het Groene Huys- Amsterdam (www.hetgroenehuys-amsterdam.nl) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Het Groene Huys- Amsterdam is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

3.0    Reservering en Betaling
3.1    Reservering is alleen online mogelijk
3.2    De reservering is pas definitief na bevestiging van uw reserveringsaanvraag door Het Groene Huys -Amsterdam
3.3  Bij reservering dient direct 50% aanbetaald te worden en het restbedrag dient uiterlijk 7 dagen van te voren overgemaakt zijn naar Het Groene Huys- Amsterdam.  Voor reserveringen vanuit het buitenland dient 50% van het reserveringsbedrag binnen 7 dagen na reservering te worden voldaan aan Het Groene Huys- Amsterdam. Pas na ontvangst van dit voorschotbedrag wordt er een reserveringsbevestiging verstrekt.
3.4   De totale verblijfskosten dienen te worden overgemaakt naar :
Het Groene Huys-Amsterdam
Knab
IBAN nr.: NL35KNAB 0602 2991 44
3.5    Betaling van het bedrag dient 7 dagen voor het inchecken te worden voldaan . Betaling kan per bank  worden voldaan. Creditcards worden niet geaccepteerd.
3.6  Er dient een borg bij aankomst of vooraf van 150 euro te worden betaald.

4.0    Annulering
4.1    Gratis annuleren binnen 48 uur (2 dagen) na plaatsing reservering door gast.
4.2    Bij annulering 7 dagen voor datum van aankomst krijg je 50% reductie (ex administratie kosten) .
4.3    Na aankomst annuleren of gedurende het verblijf vroegtijdig vertrek zal er geen restitutie van het bedrag geschieden.
4.4    Annuleringen kunnen alleen schriftelijk via het contactformulier op de website of per email via Info @hetgroenehuysamsterdam.nl worden doorgegeven.
4.5    Het Groene Huys- Amsterdam heeft het recht om de definitieve reservering 2 dagen voorafgaande aan de datum van aankomst zonder opgaaf van redenen in te trekken. Reeds betaalde voorschotten worden zonder kosten gerestitueerd aan de hoofdgast.

5.0     Schade
5.1    De gast dient zich naar behoren te gedragen en de verhuur locatie accommodatie te gebruiken overeenkomstig Het Groene Huys- Amsterdam of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.
5.2    De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten op de locatie accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebracht schade.
5.3    Een schadegeval (beschadiging, verlies, vermissing en/of diefstal) dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten worden via de borg verrekend Is de schade/reparatie kosten hoger dan 150 euro, dan volgt er een rekening die binnen 14 dagen voldaan dient te worden.
5.4    Bij verlies of anderszins niet retourneren van sleutels van Het Groene Huys -Amsterdam worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de hoofdgast in rekening gebracht. Hoofdgast verplicht zich binnen 14 dagen na het versturen van de onderbouwde factuur deze te voldoen.
5..5   Bij het niet inleveren van de sleutels bij het uitchecken is de hoofdgast verplicht de sleutels binnen 2 werkdagen aangetekend aan de eigenaar van Het Groene Huys- Amsterdam te versturen.

6.0    Klachten
6.1    De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan Het Groene Huys- Amsterdam voor te leggen. Het Groene Huys- Amsterdam dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.

7.0    Overmacht
7.1    In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Het Groene Huys- Amsterdam gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B en locatieverhuur kan worden gevergd.

8.0    Aansprakelijkheid
8.1    Het Groene Huys- Amsterdam kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart Het Groene Huys- Amsterdam tegen aanspraken dienaangaande. Het Groene Huys- Amsterdam is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van Het Groene Huys- Amsterdam.
8.2     Het Groene Huys- Amsterdam kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van Het Groene Huys- Amsterdam.
8.3    Onverminderd het in 8.1 en 8.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van Het Groene Huys- Amsterdam, indien en voor zover Het Groene Huys -Amsterdam uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van Het Groene Huys- Amsterdam is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van Het Groene Huys -Amsterdam in het voorkomende geval zal uitkeren.
8.4    Het Groene Huys- Amsterdam aanvaart geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.

9.0    Privacy
9.1    Hiervoor verwijzen wij u naar onze Privacy Voorwaarden. Kijk onderaan op onze website of klik hier.

10    Slotbepaling
10.1 Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet‐Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden opgesteld in het Nederlands.
10.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
10.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
10.4 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

 

 

Het Groene Huys Amsterdam
Lange Stammerdijk 30
1109 BN Amsterdam
KvKnr. 78675685

Contact:
+31 6 342 613 43 
info@hetgroenehuys-amsterdam.nl

 

Designed by De Website Studio

Translate »